top of page

Algemene Voorwaarden

Definities

Dit zijn de algemene voorwaarden van MyFitBodyPlan/Tim Puttenaers gevestigd te Robynsstraat 48, 3945 Ham en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0888.582.653 (Hierna: MyFitBodyPlan).

Klant: degene met wie MyFitBodyPlan een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: MyFitBodyPlan en klant samen.

Klant: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van MyFitBodyPlan, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen MyFitBodyPlan en haar Klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie, aankoop van een e-book of bij het inschrijven voor een cursus: (i) volledig geïnformeerd werd door MyFitBodyPlan omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen MyFitBodyPlan en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie boekt, een e-book aankoopt of zich inschrijft voor een cursus. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan MyFitBodyPlan te hebben bezorgd.

 

Prijzen en betaling

De prijs voor onze producten of diensten is deze zoals vermeld op onze website.

Al onze facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst ervan. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 

Annulatievoorwaarden

Afspraken of groepslessen op locaties kunnen tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden.

Wanneer men de afspraak niet nakomt of niet tijdig annuleert, dan zal de afspraak aan de klant aangerekend worden.

•             Retourneren van fysieke producten met uitzondering van voedingsproducten kan t.e.m. 14 dagen na ontvangst tegen een vergoeding van 3,45€ voor de retourkosten.

•             U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten voor de aanvang van een cursus of traject. Wanneer u niet binnen de 14 dagen uw aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief.

•             Wanneer cursussen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal of e-book ziet u af van dit herroepingsrecht.

•             Trajecten zijn niet vroegtijdig stop te zetten zonder geldige reden (zoals blessures of andere dwingende redenen om stop te zetten), bij inschrijving stem je toe om het volledig traject te volgen, ook bij betaling in termijnen.

 

Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logos, teksten, fotos, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, fotos namen, teksten, logos kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy Policy.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Voor zover MyFitBodyPlan bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

 

Klachten

Klachten omtrent door MyFitBodyPlan verleende diensten dienen door de Klant binnen zeven (7) werkdagen na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan MyFitBodyPlan ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan MyFitBodyPlan kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

 

Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,

 

Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van MyFitBodyPlan bevoegd.

bottom of page